GFI Albania

The Solution Building BlocksElementët përbërës së kësaj zgjidhjeje

Home / The Solution Building BlocksElementët përbërës së kësaj zgjidhjeje

GFI Petromark’s solution contains the following building blocks:

The marker

  • Petromark™ – a reliable, high-stability and easy to use marker

Marker injecting systems

  • The two marker injection methods are manual or via the implementation of a fully computerized Automatic Injection System (AIS). Both have very high accuracy.

On site marker analyzer

  • On-site immediate, detailed, high precision, reliable final results are rendered by the dedicated state-of-the-art analyzer.
  • The monitoring, control and reporting system receives, elporn in real-time, all operation’ data including GPS location coordinates.

These elements guarantee the high precision, and reliability of the system, and provide irrefutable results.Zgjidhja që jep GFI Petromark, përmban këto lloj elementesh përbërës:


Markuesi:
• Petromark™ – një markues i besueshëm, shumë i qëndrueshëm dhe lehtësisht i përdorshëm;

Sistemet e injektimit të markuesit
• Ekzistojnë dy metoda për injektimin e markuesit: manuale dhe ajo e plotësisht e kompjuterizuar SAI (Sistemi Automatik i Injeksionit). Të dy këto metoda kanë saktësi të lartë.

Analizuesi i markuesit në terren
• Rezultatet përfundimtare të analizimit të markuesit kryhen në terren, në një kohë shumë të shkurtër, në mënyrë të hollësishme, dhe të besueshme nga ana e një pajisjeje të dedikuar analizimit të këtij markuesi; dhe
• Sistemi i monitorimit, kontrollit dhe raportimit, merr në kohë reale, drejtpërsëdrejti, të gjithë të dhënat operacionale duke përfshirë koordinatat e vendndodhjes me anë të sistemit GPS.

Këto elementë garantojnë saktësi dhe besueshmëri të lartë të sistemit dhe japin rezultate të pakundërshtueshme.