GFI Albania

Kuadri Ligjor

Home / Kuadri Ligjor

Projekti kombëtar i etiketimit të karburanteve dhe naftës bruto zbatohet nga GFI Albania në emër të qeverisë shqiptare. Kuadri ligjor dhe baza mbi të cilën funksionon ky projekt kombëtar është si më poshtë: