GFI Albania

Baza Ligjore

Home / Baza Ligjore

Projekti kombëtar i markimit të karburanteve dhe naftës bruto zbatohet nga GFI Albania për llogari të qeverisë shqiptare. Kuadri dhe baza ligjor mbi të cilin funksionon ky projekt kombëtar është si vijon: