GFI Albania

Detection and AnalysisZbulimi dhe Analizimi

Home / Detection and AnalysisZbulimi dhe Analizimi

Detection and analysis is conducted immediately on-site and transmitted in real-time for inspection and review at the Control Center.

  • The mobile analyzer can be placed in, and operated from any vehicle and is robust enough to withstand the harshest conditions. Its operation is as if it were in a fixed laboratory.
  • Can be operated in mobile or fixed lab units.
  • Provides both Qualitative and Quantitative high precision results indicating not only if the fuel has been adulterated but also the percentage of identified adulteration.
  • Includes a user-friendly computerized interface that enables simple and easy operation, supervision and control of the system.
  • Results are attained within minutes – guaranteeing that the adulteration is identified and can be treated immediately.
  • The detection results can be transmitted on-line, via the ISO 27001 certified, secured data transmission system.

Zbulimi dhe analizimi kryhet menjëherë në terren dhe transmetohet në kohe reale, drejtpërsëdrejti për inspektim dhe shqyrtim në Qendrën e Kontrollit:

• Analizuesi i lëvizshëm mund të vendoset dhe përdoret duke e vendosur në një automjet dhe është i rezistueshëm për t’u përballur me kushte shumë të ashpra. Kjo pajisje funksionon si të ishte në një laborator të palëvizshëm.

• Mund të përdoret në laboratorë të palëvizshëm ose të lëvizshëm.

• Kjo pajisje jep rezultate shumë të sakta cilësore dhe sasiore jo vetëm nëse karburanti është përzier ose jo, por gjithashtu edhe përqindjen e përzierjes.

• Kjo pajisje kompjuterike është e lehtë për t’u përdorur dhe funksionet e saj janë të thjeshta dhe të lehta dhe mbikëqyren dhe kontrollohen nga sistemi.

• Rezultatet jepen brenda disa minutave – duke garantuar identifikimin e menjëhershëm të përzirjes, në rast se ka, dhe marrjen e masave.

• Rezultatet e zbulimit transmetohen drejtpërsëdrejti, on-line, përmes sistemit të sigurtë të transmetimit të të dhënave, ISO 27001