GFI Albania

ISO

Home / ISO

Petromark™ is the only fuel marking analyzing system that is ISO accredited and certified.

ISO 17025
 iso17025 ISO 17025 was granted to Petromark™ following the compliance with the strictest requirements from calibrated analysis laboratories. GFI is inspected on an annual basis, for accreditation retention.
ISO 27001
 iso27001 The Petromark™ system is ISO 27001 certified. This reflects the strict and meticulous procedures upheld with respect to data security, as internationally required.

 

ISO 14001
 iso14001 The Petromark™ system is ISO 14001 certified. This reflects our commitment to identify and assess environmental aspects and take necessary control to reduce environmental impacts.

Petromark™ është i vetmi sistem analizues i markimit të karburantit i cili është akredituar dhe certifikuar nga ISO

ISO 17025
iso17025 ISO 17025 i është dhënë Petromark™ në vijim të përmbushjes së kërkesave më strikte nga laboratorët e kalibruara të analizimit. GFI inspektohet çdo vit për vazhdimin e këtij certifikimi.
ISO 27001
iso27001 Sistemi Petromark™ është i certifikuar me ISO 27001. Një certifikim i tillë pasqyron procedurat e sakta dhe strikte që ndiqen në në lidhje me sigurinë e informacionit, siç kërkohet ndërkombëtarisht.
ISO 14001
iso14001 Sistemi Petromark™ është i certifikuar me ISO. Një certifikim i tillë pasqyron përkushtimin tonë në identifikimin dhe vlerësimin e aspekteve mjedisore dhe bëjnë kontrollin e nevojshëm për ndikimin në mjedis.