GFI Albania

Elementët përbërës së kësaj zgjidhjeje

Home / Elementët përbërës së kësaj zgjidhjeje

Zgjidhja që jep GFI Petromark, përmban këto lloj elementesh përbërës:


Markuesi:
• Petromark™ – një markues i besueshëm, shumë i qëndrueshëm dhe lehtësisht i përdorshëm;

Sistemet e injektimit të markuesit
• Ekzistojnë dy metoda për injektimin e markuesit: manuale dhe ajo e plotësisht e kompjuterizuar SAI (Sistemi Automatik i Injeksionit). Të dy këto metoda kanë saktësi të lartë.

Analizuesi i markuesit në terren
• Rezultatet përfundimtare të analizimit të markuesit kryhen në terren, në një kohë shumë të shkurtër, në mënyrë të hollësishme, dhe të besueshme nga ana e një pajisjeje të dedikuar analizimit të këtij markuesi; dhe
• Sistemi i monitorimit, kontrollit dhe raportimit, merr në kohë reale, drejtpërsëdrejti, të gjithë të dhënat operacionale duke përfshirë koordinatat e vendndodhjes me anë të sistemit GPS.

Këto elementë garantojnë saktësi dhe besueshmëri të lartë të sistemit dhe japin rezultate të pakundërshtueshme.