GFI Albania

The Monitoring and Control System Sistemet e Monitorimit dhe Kontrollit

Home / The Monitoring and Control System Sistemet e Monitorimit dhe Kontrollit

  • The central database continuously receives information originating from the on-site tests conducted by the analyzer.
  • The customers can obtain secured access to their on-line test records. The stored data security protocols adhere to the requirements of secured IT, according to ISO 27001.

pict-process3• Të dhënat bazë në qendër, marrin vazhdimisht informacion të cilat vijnë nga testet që kryen në terren më anë të analizuesit.

• Klientët mund të kenë qasje të sigurtë në regjistrimin e testeve të tyre online. Protokollet e sigurisë të magazinimit të të dhënave përmbushin kërkesat e IT së sigurtë, sipas ISO 27001.

sistemi-i-monitorimit