GFI Albania

Injektimi i Markuesit

Home / Injektimi i Markuesit


Petromark™ (markuesi) mund t’i hidhet karburanteve si manualisht ashtu dhe në mënyrë të automatizuar SIA (Sistemi Injektimit Automatik)

  • Injekton Markuesin, i cili përhapet në nivel molekular tek karburanti duke garantuar nivelet e sakta të dendësisë së kërkuar/përcaktuar të markuesit në karburant për PPM (Pjesë për Milion)
  • Ka një pamje të kompjuterizuar të thjeshtë për tu përdorur për marrjen e rezultateve, duke mundësuar mbikëqyrjen dhe kontrollin e sistemit.
  • Mund të transmetojë vazhdimisht tek dhoma e kontrollit të dhënat e injektimit (bërjen e markimit, nivelet e autobotit dhe problemet në proces).

Metoda a markimit manual dhe ajo automatik kontrollohen në mënyrë strikte dhe përmbushin nivelin e kërkuar të saktësisë.