GFI Albania

Data ControlKontrolli i të Dhënave

Home / Data ControlKontrolli i të Dhënave

Strength: The system is remarkably fraud’ immune and the incriminating information can be directly transmitted in real time.

 • Test results are displayed as PASS / FAIL and display the adulteration percentage and current marker concentration in PPM.
 • The Mobile Analysis Units (MAUs) continuously transmit the following data to a central monitoring/control system:
 • – The exact GPS location of the testing
 • – Detailed “inspected target” data (the fueling station, truck, human, etc.)
 • – Detailed test results via GPRS protocol.
 • Retrieval, transmission or printing out of the following types of information:
 • – Immediate test results
 • – Historical records on a per-site basis
 • – Statistical reports – per-site, per product, per date, per-customer, etc.

Qëndrueshmëria: Ky sistem është jashtëzakonisht i sigurtë kundrejt falsifikimeve dhe informacioni inkriminues mund të niset drejtpërsëdrejti në kohë reale.

 • Rezultati i testeve paraqitet në formën Kaloi/Dështoi dhe tregohet gjithashtu edhe përqindja e përzierjes dhe dendësia aktuale e markuesit për PPM
 • Njësitë Analizuese të Lëvizshme (NJAL) vazhdimisht transmeton të dhënat e mëposhtme tek sistemi qendror i kontrollit/monitorimit:
 • – Vendodhjen e saktë të testimit, me GPS
 • – Të dhënat e hollësishme të “subjektit nën testim” (pika e karburantit, autoboti, personi përgjegjës, etj)
 • – Rezultatin e hollësishëm të testit përmes protokollit GPRS
 • Gjetja, transmetimi apo printimi i këtyre lloj informacionesh:
 • – Rezultati i menjëhershëm i testit
 • – Arkiva në bazë të vendodhjes përkatëse
 • – Raporte statistikore – për vendin përkatës, për produktin, datën, klientin etj.